ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
13 พ.ค. 2567

แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

08 พ.ค. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

08 พ.ค. 2567

แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการรับบริการระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริการงานสนับสนุนองค์กร

02 พ.ค. 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

23 เม.ย. 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

22 เม.ย. 2567

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

15 มี.ค. 2567

การเผยแพร่แบบ 56-1 One Report 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

15 มี.ค. 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Physical Meeting) บนเว็บไซต์ของบริษัท

01 มี.ค. 2567

แจ้งความประสงค์ในการร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

21 ก.พ. 2567

แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาการให้เช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัทระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

21 ก.พ. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)