21 ก.ย. 2564

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

05 ส.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

06 พ.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

06 พ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

29 เม.ย. 2564

แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

29 เม.ย. 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

21 เม.ย. 2564

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

20 เม.ย. 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18 มี.ค. 2564

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

18 มี.ค. 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท

19 ก.พ. 2564

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

18 ก.พ. 2564

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 และการจ่ายเงินปันผล