ข้อมูลพื้นฐาน | IFS Capital (Thailand)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(“บริษัท”) ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคเตอริ่ง (Factoring) สินเชื่อลีสซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) และสินเชื่อประเภทอื่นๆ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ

โทรศัพท์: 
02-285-6326-32 และ 02-679-9140-4
โทรสาร: 
02-285-6335 และ 02-679-9159
เว็บไซต์: 

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด: 
493,499,975 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
(Par Value):
1 บาท
ชนิดของหุ้น: 
หุ้นสามัญ