ประเด็นด้านสังคม | IFS Capital (Thailand)

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น บริษัทจึงจัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ifscapthai.com/sustainability-development/social-issue ในปี 2566 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

ไฟล์ดาวน์โหลด

นโยบายสิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลด

บริษัทมีการคัดเลือกและว่าจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานใหม่ในปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงสัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่ใกล้เคียงกัน ตามตารางด้านล่าง

ปี จำนวนพนักงานใหม่ที่รับในแต่ละปี
ชาย หญิง
2564 3 4
2565 4 3
2566 6 6

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2566 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันในองค์กรให้แก่พนักงานในรูปแบบกิจกรรมสันทนาการ โดยจัดให้มีการพาพนักงานไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทำกิจกรรมและทานอาหารร่วมกันในช่วงวันหยุด โดยพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าครึ่งและได้รับผลตอบรับที่ดีหลังจากเข้าร่วม

สำหรับอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในปี 2566

อยู่ที่ร้อยละ

6.8

ลดลงจากปีก่อน

ตารางหมุนเวียนของพนักงาน (ปี 2564 - 2566)

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
จำนวนพนักงาน (คน) 87 87 89
อัตราการหมุนเวียน (ร้อยละ) 4 9.1 6.8