ประเด็นด้านสังคม | IFS Capital (Thailand)

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของ สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้ความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนในการดําเนิน ธุรกิจ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วน ได้เสียทุกภาคส่วน โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพ สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและ บุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

ไฟล์ดาวน์โหลด

นโยบายสิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลด

บริษัทมีการคัดเลือกและว่าจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานใหม่ในปีที่ ผ่านมาซึ่งแสดงถึงสัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้

จำนวนพนักงานใหม่ที่รับในแต่ละปี 2564 2565
ชาย 3 4
หญิง 4 3

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันในองค์กรให้แก่พนักงานในรูปแบบกิจกรรมสันทนาการ โดยจัดให้มีการพาพนักงาน ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทํากิจกรรมและทานอาหารร่วมกันในช่วง วันหยุด โดยพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าครึ่งและได้รับผลตอบรับที่ดีหลังจากเข้าร่วม

จากการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานประจําปี 2565

ผลรวมคะแนนอยู่ในระดับดี

84%

สูงกว่าปีที่แล้ว 3% โดยคะแนนที่ได้สูงสุดคือการใส่ใจพนักงานจากผู้บริหาร สวัสดิการ และด้านอื่นๆ

สําหรับอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในปี 2565 ร้อยละ 9.1 เพิ่มขึ้นจากสองปีก่อน และส่วนใหญ่เกิดจากผลการปฏิบัติงานของ พนักงานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

ตารางหมุนเวียนของพนักงาน (ปี 2563 - 2565)

จำนวนพนักงานใหม่ที่รับในแต่ละปี ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
จำนวนพนังงาน (คน) 85 87 87
อัตราการหมุนเวียน (ร้อยละ) 4 4 9