เอกสารนำเสนอ | IFS Capital (Thailand)

ข้อมูลนำเสนอรายไตรมาสและรายปีสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556