หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ | IFS Capital (Thailand)
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
เอกสารเผยแพร่
แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่