รายงานประจำปี 2563
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่