นโยบายความเป็นส่วนตัว | IFS Capital (Thailand)
ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสาหรับลูกค้าองค์กร
ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับการสรรหาบุคลากร
ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด