การพัฒนาอย่างยั่งยืน | IFS Capital (Thailand)

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจบนหลักการการเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการทางการเงินที่ยั่งยืน และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และมุ่งมั่นสร้างการเติบโตภายใต้บรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการจัดการความยั่งยืน

โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมการดำเนินงาน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการป้องกันการทุจริต นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (สามารถดูรายละเอียดของนโยบายได้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ifscapthai.com)

นอกจากนี้ บริษัทได้นำหลักการและแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการด้านความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะพาบริษัทไปสู่การสร้างการเติบโตของธุรกิจให้อยู่คู่กับสังคมในระยะยาว เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ และทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ฯลฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจและบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ศึกษาและนำกรอบแนวคิดที่มองการพัฒนาที่มีมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กรตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย 17 ข้อ โดยบริษัทได้พิจารณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมากที่สุดมาปรับใช้กับการพัฒนาด้านความยั่งยืน ซึ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือและ การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เอกสารดาวน์โหลด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด
การกำหนดเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

บริษัทได้พิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายที่ 3

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นให้ทุกคนมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 4

การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

บริษัทส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เป้าหมายที่ 8

งานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ 13

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงการบริหารจัดการความยั่งยืนและคำนึงถึงการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่อาจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ จึงได้ทบทวนและประเมินผลกระทบ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญและกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทได้ดังนี้

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)

บริษัทได้ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เพื่อสะท้อนกิจกรรมของธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าแก่องค์กร สร้างผลกระทบเชิงบวก ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
 • ลูกค้า: การวิเคราะห์ลูกค้า โดยใช้วิธีสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์ หรือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท​ ​
 • พนักงาน: กลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้เชี่ยวชาญ และทักษะเกี่ยวกับงานอย่างเพียงพอ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอัจฉริยะ (Smart Products & Services)

การนำนวัตกรรม / เทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่สามารถทำให้ลูกค้าทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย ตรงตามความต้องการของลูกค้า และแตกต่างจากคู่แข่ง

3. การปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Operations)

การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการที่มีการสร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และนำนวัตกรรม / เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการด้านเอกสาร เพื่อความสะดวก รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและการคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น​

4. การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับลูกค้า (Smart Partner)

เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับลูกค้าภายใต้ “Your Partner in Success”

ผู้ถือหุ้น

ความคาดหวัง

 • การขยายและพัฒนาธุรกิจ
 • มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง
 • การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การประชุมผู้ถือหุ้น
 • การให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น นักลงทุนสัมพันธ์
 • การพบปะให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน/ผู้จัดการกองทุน
 • การรายงานประจำปี
 • การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 • การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 • การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ

แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย

 • สร้างผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
 • การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
พนักงาน

ความคาดหวัง

 • ความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานและชีวิต
 • การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
 • การพัฒนาความรู้ และความสามารถ
 • ความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม
 • การรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การประชุมผู้บริหาร/พนักงานประจำเดือน
 • การจัดสัมมนาและกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ
 • การพัฒนาความรู้และ ความสามารถให้กับผู้บริหาร/พนักงาน
 • การสำรวจระดับความสุข ในการทำงาน (Employee Satisfaction Survey) ของพนักงานประจำปี
 • การรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ

แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย

 • การบริหารจัดการผลตอบแทน ที่เหมาะสม และเป็นธรรม
 • การให้โอกาสในการทำงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 • การปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม
ลูกค้า / ลูกหนี้การค้า

ความคาดหวัง

 • การให้บริการที่ดีตรงตาม ความต้องการของลูกค้า อย่างรวดเร็ว
 • การเพิ่มบริการทางการเงิน ที่หลากหลาย
 • มีความพร้อมและเข้าใจ ในการตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า
 • การเก็บรักษาความลับของลูกค้า
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับบริษัท
 • การรับฟังการแสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การสนทนาพูดคุยผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 • การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
 • การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน
 • การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้การบริการมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า
 • การสร้างความไว้วางใจ ให้กับลูกค้า
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • การตอบสนองและการจัดการ ต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
ผู้ให้เงินกู้ยืม

ความคาดหวัง

 • การชำระเงินกู้ยืม ตามกำหนดเวลา
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญา
 • การดำเนินธุรกิจ อย่างเป็นธรรม

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การพบปะ/การประชุมร่วมกัน
 • การจัดกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 • การติดต่อสื่อสาร ผ่านช่องทางต่างๆ
 • การรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ

แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย

 • การปฏิบัติตามสัญญา ตามข้อตกลงที่มีต่อผู้ให้เงินกู้ยืม
 • การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส
 • การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้เงินกู้ยืม ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และตรงต่อเวลา
คู่ค้า

ความคาดหวัง

 • การปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ได้กำหนดไว้
 • การปฏิบัติต่อคู่ค้า ด้วยความเป็นธรรม
 • การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในด้านต่างๆ
 • การมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การพบปะ/การประชุมร่วมกัน
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ
 • การจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 • การติดต่อสื่อสาร ผ่านช่องทางต่างๆ
 • การรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ

แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย

 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
 • มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
คู่แข่งขัน

ความคาดหวัง

 • การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การแข่งขันที่เป็นธรรมร่วมกัน
 • การร่วมมือกันในทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาการแข่งขันที่ดี
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความคาดหวัง

 • การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ความต้องการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การมีส่วนร่วมเป็นพลัง ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชน และสังคม
 • การรับฟังและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
 • การรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ

แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย

 • การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ศาสนา องค์กรการกุศล และสังคม
 • ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ที่สิ้นเปลือง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงาน กำกับดูแล

ความคาดหวัง

 • การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินธุรกิจภายใต้ ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลผ่านช่องทาง ที่กำหนดไว้
 • การมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ ของบริษัท

แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย

 • การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด