ประวัติบริษัท | IFS Capital (Thailand)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีชื่อเดิมเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า บริษัท อยุธยาอินเตอร์เนชั่นแนล แฟคเตอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธ.กรุงศรีอยุธยา”) ถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเต็ด (สิงคโปร์) (“IFS (Singapore)”) ถือหุ้นร้อยละ 40 เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคเตอริ่ง ​

ปี 2550 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่ม IFS (Singapore) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจาก ธ.กรุงศรีอยุธยา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาวันที่ 18 เมษายน 2550 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็น 350 ล้านบาท​

ปี 2552-2553 บริษัทได้เปลี่ยนสภาพบริษัทจากบริษัทสัญชาติไทยเป็นบริษัทต่างด้าว โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (1) สินเชื่อแฟคเตอริ่ง และ (2) สินเชื่อแบบลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าประเภทยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า เรือขนส่ง และรถใช้งานเกษตรกรรม สำหรับผู้รับบริการรายใหม่ ​ ​

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 120 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเพิ่มจาก 350 ล้านบาท เป็น 470 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่ม IFS (Singapore) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 73.13​

โครงสร้างกลุ่มบริษัทไอเอฟเอส

กลุ่มบริษัทไอเอฟเอส เชี่ยวชาญในธุรกิจทางด้านการเงิน ได้แก่ บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น แฟคเตอริ่ง ลีสซิ่ง เช่าซื้อ การประกันสินเชื่อ การออกหุ้นกู้ Structured Finance และธุรกิจเงินร่วมลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทไอเอฟเอส

IFS Capital Limited (“IFS (Singapore)”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2530 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี 2536 สามารถดูรายละเอียดได้บนเว็บไซต์ www.ifscapital.com.sg

IFS (Singapore) เชี่ยวชาญในธุรกิจทางด้านการเงิน ได้แก่ บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น แฟคเตอริ่ง ลีสซิ่ง เช่าซื้อ การประกันสินเชื่อ (Credit Insurance) การออกหุ้นกู้ (Bonds and Guarantees), Structured Finance และธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) โดยกลุ่ม IFS (Singapore) ดำเนินธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่ง สินเชื่อลีสซิ่ง และสินเชื่อเช่าซื้อในหลายประเทศได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนิเซีย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IFS (Singapore) (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566) คือ Phillip Assets Pte., Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.27 โดยมีผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย (Ultimate shareholder) คือ นาย Lim Hua Min ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการของ IFS (Singapore) โดย Phillip Capital Group ประเทศสิงคโปร์ (“Phillip”) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการเงินอย่างครบวงจรได้จัดตั้งบริษัท Phillip Assets Pte. Ltd. ในปี 2518 และต่อมาได้ขยายการให้บริการด้านการเงินไปยังแถบประเทศเอเซียและยุโรป

ปัจจุบัน บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีบริษัทย่อย