บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) ก่อตั้งเมื่อปี 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีชื่อเดิมเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า บริษัท อยุธยาอินเตอร์เนชั่นแนล แฟคเตอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจการเงินครบวงจร

ปี 2550 กลุ่มบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินจากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท อยุธยาอินเตอร์เนชั่นแนล แฟคเตอร์ส จำกัด จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (IFS) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการเงินแบบเต็มรูปแบบ ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อใหม่ว่า บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) มีทุนจดทะเบียน 493.5 ล้านบาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

IFS Capital Limited

36.49%

IFS Capital Holdings (Thailand) Limited

36.64%

Minority Shareholder

26.87%

โครงสร้างกลุ่มบริษัทไอเอฟเอส

กลุ่มบริษัทไอเอฟเอส เชี่ยวชาญในธุรกิจทางด้านการเงิน ได้แก่ บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น แฟคเตอริ่ง ลีสซิ่ง เช่าซื้อ การประกันสินเชื่อ การออกหุ้นกู้ Structured Finance และธุรกิจเงินร่วมลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทไอเอฟเอส

กลุ่มบริษัทไอเอฟเอส เชี่ยวชาญในธุรกิจทางด้านการเงิน ได้แก่ บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น แฟคเตอริ่ง ลีสซิ่ง เช่าซื้อ การประกันสินเชื่อ การออกหุ้นกู้ Structured Finance และธุรกิจเงินร่วมลงทุน โดยกลุ่มบริษัทไอเอฟเอส ดำเนินธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่ง สินเชื่อลีสซิ่ง และสินเชื่อเช่าซื้อในหลายประเทศได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนิเซีย

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเต็ด เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ในประเทศสิงคโปร์ เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2530 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี 2536 โดยสามารถดูรายละเอียดได้บนเว็บไซต์ www.ifscapital.com.sg.

ปัจจุบัน บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีบริษัทย่อย