บริการ e-Factoring | IFS Capital (Thailand)

e-Factoring คือ บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง ที่ตอบสนองความสะดวกสบายเรื่องการส่งเอกสาร โดยท่านไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารทางการค้า ที่ใช้ในการเบิกเงินรับชำระล่วงหน้ามายัง IFS เพียงอัปโหลด ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice)/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และเอกสารทางการค้าอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ท่านสามารถรับเงินได้ทันที ภายใน 24 ชม.

ขั้นตอนของ e-Factoring

ขั้นตอนของ e-Factoring

  1. ผู้ขายส่งมอบสินค้า/บริการไปยังผู้ซื้อ
  2. ผู้ขายอัปโหลด ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice)/ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
  3. ผู้ขายยื่นคำขอรับชำระล่วงหน้า
  4. คำขอรับชำระเงินล่วงหน้าถูกส่งไปยัง IFS
  5. ผู้ขายรับชำระเงินล่วงหน้าสูงสุด 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้จาก IFS
  6. IFS รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
  7. IFS คืนจำนวนคงเหลือหลังหักเงินชำระล่วงหน้า ดอกเบี้ย และค่าดำเนินการอื่นๆให้แก่ผู้ขาย