สินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้าทางธุรกิจ | IFS Capital (Thailand)

ท่านซื้อ ไอเอฟเอสจ่าย

หากท่านเป็นบริษัทที่มีคู่ค้าจำนวนมาก ไอเอฟเอสขอนำเสนอ SUPPLY CHAIN FINANCE (SCF) (สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ/คู่ค้า) ซึ่งไอเอฟเอสเข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท (Buyer/ผู้ซื้อ) และคู่ค้า (Seller/ผู้ขาย) ของท่าน

ทำไมต้อง SCF?

 • ท่านจะมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ดีขึ้น
 • ท่านสามารถขยายเครดิตเทอมทางการค้าให้ยาวขึ้นได้
 • สร้างความแข็งแรงทางด้านการเงินให้กับคู่ค้าของท่าน

ทำไมต้อง ไอเอฟเอส?

 • ข้อเสนอพิเศษสำหรับการพิจารณาวงเงินให้แก่คู่ค้าของท่าน
 • การนำส่งข้อมูลผ่านบนระบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกต่อการพิจารณาปล่อยกู้และประเมินความเสี่ยงได้ดีและแม่นยำมากกว่าเดิม

Step 01

ผู้ขายส่งมอบสินค้า/บริการไปยังผู้ซื้อ

Step 02

ผู้ซื้ออัพโหลดเอกสารทางการค้าบนแพลตฟอร์ม

Step 03

ผู้ขายยื่นคำขอรับชำระเงินล่วงหน้า

Step 04

คำขอรับชำระเงินล่วงหน้าถูกส่งไปยังไอเอฟเอส

Step 05

ผู้ขายรับเงินชำระล่วงหน้าสูงสุดถึง 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้หลังหักค่าดอกเบี้ย

Step 06

ไอเอฟเอสรับชำระเงินจากผู้ซื้อ

Step 07

(หากมี) ไอเอฟเอสคืนเงินจำนวนคงเหลือให้แก่ผู้ขาย

การลดราคาแบบไดนามิค

ผลตอบแทนไร้ความเสี่ยง จากส่วนลดทางการค้า

การลดราคาแบบไดนามิค เป็นหนึ่งในโซลูชั่นของการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ขาย (คู่ค้า) ผู้ขายสามารถได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากผู้ซื้อ โดยแลกกับการให้ส่วนลดทางการค้าแก่ผู้ซื้อ

 • ผู้ขายสามารถส่งคำขอรับการชำระเงินล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้หลังจากใบแจ้งหนี้ได้รับการอนุมัติ
 • ผู้ขายสามารถเลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการขอรับการชำระเงินล่วงหน้า
 • ส่วนลดทางการค้ามีการคำนวณราคาแบบไดนามิค โดยมีอัตราแปรผันตามระยะเวลารับการชำระเงินล่วงหน้า ซึ่งทำให้ผู้ขายสามารถวางแผนการขอรับการชำระเงินล่วงหน้าให้เหมาะสมกับความต้องการได้
SCF ต่างจาก Dynamic Discounting อย่างไร?
 • สำหรับ SCF ไอเอฟเอสเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะทำการชำระเงินไปยังไอเอฟเอสเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ
 • สำหรับ Dynamic Discounting ผู้ซื้อทำการชำระเงินล่วงหน้าไปยังผู้ขายโดยตรง โดยเงินทุนสามารถมาจากผู้ซื้อเต็มจำนวน หรือร่วมกับไอเอฟเอส นอกจากนี้ไอเอฟเอสยังให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า
ผู้ซื้อได้รับผลประโยชน์อะไรจาก Dynamic Discounting?
 • สำหรับ Dynamic Discounting ผู้ซื้อชำระเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเพื่อแลกกับส่วนลดทางการค้าด้วยเงินทุนของผู้ซื้อเอง ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดผลตอบแทนทางการเงินโดยปราศจากความเสี่ยง
 • ผู้ซื้อที่มีเงินสะพัดคงเหลือในระบบเป็นจำนวนมากสามารถนำ Dynamic Discounting ไปใช้เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ได้
ทำไมผู้ซื้อจึงมองว่า SCF มีประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว?
 • การเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับคู่ค้าภายใต้ SCF ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
 • ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรง ทำให้องค์กรของผู้ซื้อสามารถวางแผนระยะยาว และลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักหรือขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน