นโยบายและการจ่ายเงินปันผล | IFS Capital (Thailand)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ปันผลเป็นเงินสด
(บาท/หุ้น)
ปันผลเป็นหุ้นสามัญ
(หุ้นเดิม:หุ้นใหม่)
วันผลประกอบการ
21/02/67 05/03/67 15/05/67 0.168   01/01/66 - 31/12/66
17/02/66 02/03/66 15/05/66 0.1633   01/01/65 - 31/12/65
22/02/65 07/03/65 13/05/65 0.158   01/01/64 - 31/12/64
18/02/64 04/03/64 14/05/64 0.14   01/01/63 - 31/12/63
01/04/63 04/03/63 30/04/63 0.2350   01/01/62 - 31/12/62
18/02/62 05/03/62 17/05/62 0.1700   01/01/61 - 31/12/61
21/02/61 08/03/61 17/05/61 0.1520   01/01/60 - 31/12/60
16/02/60 01/03/60 18/05/60 0.1000 20:1 01/01/59 - 31/12/59
16/02/59 01/03/59 19/05/59 0.1383   01/01/58 - 31/12/58
16/02/58 02/03/58 18/05/58 0.1450   01/01/57 - 31/12/57
21/02/57 07/03/57 06/05/57 0.1350   01/01/56 - 31/12/56
20/02/56 05/03/56 15/05/56 0.1200   01/01/55 - 31/12/55
21/02/55 05/03/55 11/05/55 0.1000   01/01/54 - 31/12/54
22/02/54 07/03/54 10/05/54 0.0850   01/01/54 - 31/12/54