เลือกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ต้องการได้ตามหมวดหมู่

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด

ปี 2563

รายงานประจำปี

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1

ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563