ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่ | IFS Capital (Thailand)

เลือกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ต้องการได้ตามหมวดหมู่

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด

ปี 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564