ใบสมัครและเอกสารประกอบการขาย | IFS Capital (Thailand)

สำหรับลูกค้าใหม่

ใบโฆษณา
ดาวน์โหลด
ใบสมัคร
ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการขาย

แบบฟอร์มการขายใบกำกับสินค้า
ดาวน์โหลด
ใบคำขออนุมัติสินเชื่อ
ดาวน์โหลด
ใบแจ้งโอนสิทธิเรียกร้อง - โดยวิธีการจ่ายเช็ค
ดาวน์โหลด
ใบแจ้งโอนสิทธิเรียกร้อง - โดยวิธีการโอนเงิน
ดาวน์โหลด
ใบรายการใบลดหนี้
ดาวน์โหลด
ใบรายละเอียดการชำระเงิน
ดาวน์โหลด