การกำกับดูแลกิจการที่ดี | IFS Capital (Thailand)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเสมอมา บริษัทยึดมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณต่อการให้บริการอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

ตลอดจนการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องดำเนินควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามลำดับ มาปรับใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ifscapthai.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) อยู่ในระดับ “ดีมาก” นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)