ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ - บริการสินเชื่อของเรา | IFS Capital (Thailand)

สินเชื่อลีสซิ่งและเช่าซื้อ เป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุน เครื่องจักร เครื่องจักรขนาดใหญ่, ยานพาหนะ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล / รถบรรทุก / รถลากจูง / รถพ่วง) และอื่นๆ เพื่อกำลังการผลิต การขนส่งและบริการ หรือเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรเก่า ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจการ

โดย IFS จะเป็นผู้ชำระมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ทั้งจำนวนให้กับผู้ขายแทนท่านก่อนในเบื้องต้น ท่านจึงไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อชำระให้กับผู้ขาย ส่งผลให้กิจการยังคงรักษากระแสเงินสดในธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจการ

โดยท่านจะสามารถชำระคืนเงินค่าสินทรัพย์ดังกล่าวให้กับ IFS เป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน ภายในระยะเวลา 1 - 5 ปี จนครบตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน ซึ่งเรียกรูปแบบของการชำระคืนแบบลีสซิ่ง หรือเช่าซื้อ

 1. เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น CNC, เครื่องฉีดพลาสติก, แท่นพิมพ์, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องตัดโลหะ, เครื่องเลเซอร์, เครื่องทอผ้า, โฟล์คลิฟท์ และอื่นๆ
 2. ยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก, รถลากจูง, รถพ่วง, รถตู้, รถยนต์นั่งสำหรับผู้บริหาร และอื่นๆ
 3. เครื่องจักรเก่าของกิจการ สามารถนำมาขอสินเชื่อได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ ไอเอฟเอส แคปปิตอล
 1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเพิ่มเติม นอกจากเครื่องจักรที่ใช้ในการขอวงเงิน
 2. ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ในการลงทุนซื้อทรัพย์สินเหล่านี้ภายในครั้งเดียว ดังนั้นท่านสามารถนำเงินสดจำนวนนี้ ไปเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับกิจการของท่านได้
 3. ยอดผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน เป็นจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน ท่านจึงสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ยอดผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเฉพาะที่เป็นดอกเบี้ย กรณีที่เป็นสินเชื่อลีสซิ่ง หรือยอดผ่านชำระคืนรายเดือนทั้งจำนวน กรณีที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อ สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้
 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการขอวงเงินจะไม่ต้องถูกบันทึกเป็นทรัพย์สินในงบการเงินของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่ออัตรายอดหนี้ต่อสินทรัพย์ (Debt to equity ratio) ของกิจการ
 6. ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถติดตั้งและใช้งานได้ที่บริษัทของท่าน หรือติดตั้งที่สถานที่ของลูกหนี้การค้าของท่าน

Handling Robot

Description

Handling Robot Model: NACHI ROBOT MC201-08FD11 WITH EXTERNAL AXES

 • PAYLOAD: 30 KG
 • ARM REACH: 2200 MM.
 • DEGREE OF FREEDOM 8 AXES
 • BRAKE RELEASE SWITCH (INSIDE OF CONTROLLER)
 • USB MEMORY (1 GB)
 • TEACH PENDANT (CABLE LENGTHN 15 M)
 • RISER 600/600 MM.

ข้อมูลเพิมเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 02-285-6326