ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ | IFS Capital (Thailand)

เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายการผลิต หรือเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรเก่า ซื้อยานพาหนะ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล / รถบรรทุก / รถลาก / รถพ่วง ) หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการค้า

โดย IFS จะเป็นผู้ชำระมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นทั้งจำนวนให้กับผู้ขายแทนท่านก่อนในเบื้องต้น ท่านจึงไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในครั้งเดียวเพื่อชำระให้กับผู้ขาย จึงทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ

หลังจากนั้นท่านจะสามารถชำระคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ IFS เป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน ภายในระยะเวลา 1-5 ปี ซึ่งเรียกรูปแบบของการชำระคืน เช่นนี้ว่า สินเชื่อ ลีสซิ่ง หรือเช่าซื้อ

  1. เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่องฉีดพลาสติก, แท่นพิมพ์, เครื่องกลึง, เครื่องตัดโลหะ, เครื่องทอผ้า ฯลฯ
  2. ยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก, รถหัวลาก, รถพ่วง, รถตู้, รถยนต์นั่งสำหรับผู้บริหาร
  3. เครื่องจักรเก่าก็สามารถนำมาขอสินเชื่อได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
  1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เพิ่มเติมในการค้ำประกัน นอกจากเครื่องจักรทีใช้ในการขอวงเงิน
  2. ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ครั้งเดียวในการลงทุนซื้อทรัพย์สินเหล่านี้ ดังนั้นเงินสดจำนวนนี้จึงกลับไปเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับกิจการของท่านได้
  3. ยอดผ่อนชำระคืนรายเดือน เป็นจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน ท่านจึงสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้แน่นอน
  4. ยอดผ่อนชำระคืนรายเดือนเฉพาะที่เป็นดอกเบี้ย กรณีที่เป็นสินเชื่อลีสซิ่ง หรือยอดผ่านชำระคืนรายเดือนทั้งจำนวน กรณีที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อ สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้
  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการขอวงเงินจะไม่ต้องถูกบันทึกเป็นทรัพย์สินในงบการเงินของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่ออัตรายอดหนี้ต่อสินทรัพย์ (Debt to equity ratio) ของบริษัท
  6. ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถติดตั้งและใช้งานได้ที่บริษัทของท่าน หรือสถานที่ของลูกหนี้การค้าของท่าน