แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี | IFS Capital (Thailand)

ภาพรวมเชิงลึกของบริษัท ครอบคลุมเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจและงบการเงินจากปีก่อนหน้า

รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2558
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2557
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2556
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2555
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2554
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2553
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2553