จรรยาบรรณธุรกิจ | IFS Capital (Thailand)

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานยึดถือปฏิบัติ

ไฟล์ดาวน์โหลด

ลายมือชื่อรับทราบและยินยอมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป