จรรยาบรรณธุรกิจ | IFS Capital (Thailand)

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานยึดถือปฏิบัติ

ไฟล์ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณธุรกิจ และลายมือชื่อรับทราบและยินยอมการปฏิบัติตาม
ดาวน์โหลด

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป