การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ไฟล์ดาวน์โหลด

Approval of certified membership of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
ดาวน์โหลด
Declaration of intent in view of establishing Thailand’s private sector collective action coalition against corruption PDF Download
ดาวน์โหลด

สาส์นจากประธานกรรมการ

บริษัท ไอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจแฟคเตอริ่งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมานานกว่า 25 ปี

สิ่งหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากคือการดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความสุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีพร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชั่นขึ้น โดยเน้นที่การปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการคอร์รัปชั่นเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นในการทำธุรกรรมกับทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกกรณี ซึ่งเชื่อว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทนี้้จะเกิดประโยชน์อย่างมากในวงกว้าง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการสอดส่องดูแล ติดตาม เพื่อให้บริษัทปราศจากการคอร์รัปชั่นตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไว้

(นายตัน ไห่ เหล็ง ยูจีน)

ประธานกรรมการ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้บุคคลากรในองค์ทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

โดยบริษัทได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกของกลุ่มแนวร่รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และจะยื่นต่อการรับรองอีกครั้งภายในปี 2563

ไฟล์ดาวน์โหลด

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด
ลายมือชื่อรับทราบและยินยอมการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด