มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน | IFS Capital (Thailand)

การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ ให้การรับรอง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) มีมติอนุมัติการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยให้กับบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569

ไฟล์ดาวน์โหลด

Approval of certified membership of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
ดาวน์โหลด
Declaration of intent in view of establishing Thailand’s private sector collective action coalition against corruption
ดาวน์โหลด

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้บุคคลากรในองค์ทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ไฟล์ดาวน์โหลด

สารจากประธานกรรมการ
ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
นโยบายการป้องกันการทุจริตและขั้นตอนการปฏิบัติ
ดาวน์โหลด