สิทธิของผู้ถือหุ้น | IFS Capital (Thailand)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) โดยส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิของตน เช่น

1) สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ รับซื้อคืนโดยบริษัทขายหรือโอนหุ้น 2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลของกิจการ 3) สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี 4) สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ 5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และ 6) สิทธิในเรื่องการตัดสินใจอื่นๆ ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ในรูปแบบไฮบริด (Physical & e-AGM) ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานที่ประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์