สิทธิของผู้ถือหุ้น | IFS Capital (Thailand)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) โดยส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิของตน เช่น

1) สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ รับซื้อคืนโดยบริษัทขายหรือโอนหุ้น 2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลของกิจการ 3) สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี 4) สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ 5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และ 6) สิทธิในเรื่องการตัดสินใจอื่นๆ ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ในปี 2565 เป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเป็นลำดับ แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565