ประเด็นด้านเศรษฐกิจ | IFS Capital (Thailand)
  • การเติบโตอย่างยั่งยืน
  • การบริหารความเสี่ยง
  • การพัฒนาเชิง Digital
  • การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่ผลกำไรและการเติบโต แต่ยังคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อคิดค้นและสร้างโอกาสในธุรกิจและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานการสร้างรายได้ของบริษัท รวมถึงเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินของเราเพื่อช่วยและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่งในประเทศไทย

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ตลอดจนให้มีการทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงเมื่อมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวนติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทยังได้ทบทวนเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าและลูกหนี้การค้ารายใหญ่ (ผู้ซื้อ) ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งเพิ่มเกณฑ์โดยให้พิจารณาควบคู่กับกลยุทธ์และผลกำไรที่เกิดขึ้นทั้งปีของบริษัทด้วย เพื่อจัดการความเสี่ยงในแนวทางที่ยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจากบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเต็ด (ไอเอฟเอส สิงคโปร์) และบริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด ทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การพัฒนาเชิง Digital

บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการก้าวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก โดยมีการสำรวจ และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีความสะดวกสบายมากขึ้น

โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการทำธุรกิจผ่านทาง Digital Factoring Platform เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ SMEs ที่เป็นรายย่อยได้รับเงินทุนโดยใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัล

การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กรที่กำหนดไว้ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจที่ครอบคลุมถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายป้องกันการทุจริต นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น รวมทั้งมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล โดยจัดตั้งคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ตนดูแลรับผิดชอบขององค์กรและทำหน้าที่ตามกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act. B.E. 2562)