เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงจากเติบโตร้อยละ 4.2 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 2.4 เนื่องจากผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา การล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ และผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม เรายังทำผลงานได้ดีอันเนื่องมาจาก

  1. การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างรายได้สุทธิ
  2. การยึดมั่นต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ทำให้เราสามารถบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นอย่างดี
  3. การได้รับชำระเงินจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหนี้รายใหญ่ 2 ราย จำนวน 71.25 ล้านบาท

ส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิหลังหักภาษีได้เป็นสถิติจำนวน 231.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อน กำไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 13 สตางค์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี 2561 เป็น 0.47 บาทต่อหุ้น ในปี 2562

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.235 บาท หรือ 23.50 สตางค์ต่อหุ้นสำหรับปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายอัตราร้อยละ 50.08 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

เศรษฐกิจไทยจะยังคงชะลอตัวเหลือเติบโต

จาก

ร้อยละ 2.4 ในปี 2562

เหลือต่ำกว่า

ร้อยละ 2.0 ในปี 2563

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

เราเชื่อว่าปี 2563 จะเป็นปีที่ท้ายทายมากอีกปีหนึ่งเนื่องด้วยเศรษฐกิจไทยจะยังคงชะลอตัวเหลือเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 2 ในปี 2563 จากร้อยละ 2.4 ในปี 2562 อันเนื่องมาจากปัจจัยหลักคือการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจในภูมิภาคจะได้รับผลกระทบ ส่วนประเทศไทยก็คงหลีกหนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบอันเเนื่องจากเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความใกล้ชิดสัมพันธ์กัน

อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ เรามีความตั้งใจที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจหลัก ทั้งสินเชื่อแฟคเตอริ่งและสินเชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้วยความระมัดระวังและมีวินัยในการบริหารงานความเสี่ยง เรามีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นและสร้างโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ และขยายการให้บริการทางการเงินที่หลากหลายให้มากขึ้นเพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าของเรา

เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะนำเทคโนโยโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราหวังว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานทั้งหมดให้เป็นระบบดิจิตัลได้ในปีนี้ หรืออย่างช้าภายในต้นปีหน้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่ช่วยรับผิดชอบดูแลสังคมและมีธรรมาภิบาลสูงในการบริหาร เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราจะยกระดับและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นพันธกิจของเราในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกคน ในปี 2562 เราได้ดำเนินการหลายโครงการ อาทิเช่น (1) พนักงานของบริษัท 100% ได้ผ่านการอบรบหลักสูตรออนไลน์สำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน (Anti-Money Laundering & Countering the Financing of Terrorism) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Law) และการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Handling of Confidential Information & Prevention of Insider Trading) (2) การปรับปรุงระบบการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดจำนวนการใช้กระดาษ (3) การส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลแทนการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร (4) การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกร่วมกันแบ่งปันและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และจะยื่นต่ออายุการรับรองอีกครั้งภายในปี 2563

คำนิยม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อคุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในเดือนเมษายน ปี 2563 สำหรับความทุ่มเทและช่วยเหลืองานให้กับบริษัทมาเป็นระยะเวลานานกว่า 13 ปี และขอต้อนรับคุณชยุตม์ วิชชุประภา ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

นอกจากนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ธนาคาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานบริษัทด้วยดีเสมอมา สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสำหรับความพยายามและทุ่มเทเพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทในปีที่ผ่านมาและปีต่อๆไป

นายตัน ไห่ เหล็ง ยูจีน
   ประธานกรรมการ