เป็นการให้บริการเสริมต่างๆ ที่บริษัทจัดให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินกับบริษัทได้อย่างครบวงจร อาทิ เช่น

  • Confirming LC/TR
  • Inventory Financing
  • Floor Plan
  • Contract Financing
  • Block Discounting
Confirming LC/TR

เป็นบริการที่เสนอให้กับผู้นำเข้าที่มีการตกลงสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า

Inventory Financing

เป็นบริการสินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่ท่านสามารถสร้างกระแสเงินสดจากสินค้าคงคลังที่ท่านมีอยู่ โดยเป็นสินค้าคงคลังที่มีราคาตลาดที่ชัดเจน

Floor Plan

เป็นสินเชื่อเพื่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ โดยเงินรับชำระล่วงหน้าที่ได้จาก IFS จะใช้ในการสั่งซื้อหรือนำเข้ารถยนต์จากผู้ผลิต จากตัวแทนนำเข้า และจากผู้จัดจำหน่าย เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าผู้บริโภคต่อไป

Contract Financing

หากท่านมีใบสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาการให้บริการที่แน่นอนจากลูกหนี้การค้าชั้นดี แต่ยังขาดเงินทุนเพื่อใช้ซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือเพื่อเตรียมการบริการ ใบสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาการให้บริการนั้นก็สามารถนำมาขอสินเชื่อกับ IFS ได้ โดยท่านจะได้รับเงินรับชำระล่วงหน้าไปก่อน เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเตรียมมอบการบริการ ให้กับลูกหนี้การค้าของท่าน และหลังจากที่ส่งมอบสินค้า หรือการบริการนั้นแล้ว ก็ให้นำใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้มามอบให้กับ IFS เพื่อ IFS จะได้นำเอกสารดังกล่าวไปเรียกรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าของท่านเมื่อถึงกำหนดตามเครดิตเทอม และนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกหนี้การค้านั้นมาหักยอดเงินรับชำระล่วงหน้าที่ IFS ได้ให้ท่านไปก่อนหน้านี้แล้ว

Block Discounting

สินเชื่อประเภทนี้คือการนำสัญญาขายสินค้าและบริการแบบเช่าซื้อ, แบบผ่อนชำระหรือเป็นสัญญาเช่าที่มีการชำระแบบเป็นงวด ทุกๆ เดือน มาขายให้กับ IFS เพื่อขอเงินรับชำระล่วงหน้าก่อนเป็นก้อนในครั้งแรก โดยเงินรับชำระล่วงหน้าจะได้กี่เปอร์เซนต์นั้นแล้วแต่จะตกลงกัน และชำระคืน IFS เป็นงวดๆ ไป อาจจะทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือนก็แล้วแต่จะตกลงเช่นกัน โดยอายุของสัญญา ที่นำมาขายเหล่านั้นอาจอยู่ที่ 1 ปี, 2 ปี, หรือ 3 ปีก็ได้ ดังนั้น บริษัทจึงมีเงินทุนเพื่อใช้ขยายหรือต่อยอดธุรกิจให้เพิ่มยิ่งๆ ขึ้นไป