บริการรับซื้อลูกหนี้การค้า | IFS Capital (Thailand)

แฟคเตอริ่งคือบริการด้านสินเชื่อระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสำหรับ ผู้ประกอบการ ในรูปแบบของการรับซื้อลูกหนี้การค้า โดยผู้ประกอบการนั้นจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและ เอกสารทางการค้าที่ใช้ในการทำธุรกรรมได้แก่ ใบสั่งซื้อ / ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลโดยเมื่อท่านนำเอกสารทางการค้าดังกล่าวส่งมอบให้กับ IFS แล้ว ท่านจะได้รับเงินรับชำระล่วงหน้าก่อนสูงสุดถึง 90% ของมูลค่ารวมที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว ภายใน 1 วันทำการ โดยที่ท่านไม่ต้องรอให้บิลนั้นครบกำหนดตามเครดิตเทอมที่ให้กับลูกหนี้การค้า

บริการซื้อลูกหนี้การค้านี้ สำหรับทั้งการค้าภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ยังสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทที่มีการขายสินเชื่อให้กับลูกค้า อาทิเช่น

เทรดเดอร์ (Trader)

สำหรับสินค้าทุกประเภท

อุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

บริการ

อุตสาหกรรมด้านการบริการ บริการจัดหาแรงงาน, งานด้านการโฆษณา

ประโยชน์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เงินสดล่วงหน้าที่ได้รับสามารถนำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อเพิ่มการผลิตและเพิ่มยอดขายได้ต่อไป


ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ในการขอวงเงิน


อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับธนาคาร


สะดวก รวดเร็ว ได้รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันทำการ (หลังจากส่งเอกสารขาย)


ดอกเบี้ยสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เต็มจำนวน


ตัดปัญหาการรอเก็บเงินตามเครดิตเทอมที่ให้กับลูกหนี้การค้า


ช่วยจัดการเรื่องการรับชำระหนี้ตามใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้จากลูกหนี้การค้า

สามารถให้ IFS ตรวจสอบเครดิตของลูกหนี้การค้ารายใหม่ก่อนทำการซื้อขายได้

สินเชื่อแฟคเตอริ่งของเรา