งบการเงิน

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ