ผลประกอบการรายไตรมาส | IFS Capital (Thailand)

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ