ผลประกอบการรายไตรมาส | IFS Capital (Thailand)

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ