กราฟข้อมูลสำคัญทางการเงิน | IFS Capital (Thailand)

ผลการดำเนินงานของเรา

รายได้รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ปี 2566

รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
63.09%
รายได้จากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าเงินทุน
3.06%
รายได้จากการให้เช่าซื้อและบริการจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
22.73%
รายได้อื่นๆ
11.12%

รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง (ล้านบาท)

รายได้จากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าเงินทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการให้เช่าซื้อและบริการจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง (ล้านบาท)

รายได้อื่นๆ (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)