ผลการดำเนินงานของเรา

รายได้รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

เติบโตขึ้น

5%

สัดส่วนรายได้ปี 2562

รายได้แฟคตอริ่ง
61.22%
รายได้จากการเช่าซื้อ
0.11%
รายได้จากค่าเช่าการเงิน
3.70%
รายได้จากค่าคอมมิชชั่นและค่าบริการ
22.04%
รายได้อื่นๆ
12.93%

รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง (ล้านบาท)

รายได้จากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าทางการเงิน (ล้านบาท)

รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง (ล้านบาท)

รายได้อื่นๆ (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

เติบโตขึ้น

39%

อัตรากำไรสุทธิ (%)

กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)

กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)