2562 2561 2560
สินทรัพย์รวม 4,113.03 4,284.45 4,131.03
หนี้สินรวม 2,601.18 2,920.28 2,858.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,511.86 1,364.18 1,272.96
รายได้รวม 472.93 451.48 410.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 158.28 159.92 148.07
ต้นทุนทางการเงิน 67.89 73.93 68.64
กำไรขั้นต้น 343.88 333.53 301.66
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 295.88 212.23 189.23
กำไรสุทธิ 231.57 166.23 151.44
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.47 0.34 0.31
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00
* คิดจากจำนวนหุ้นสามัญถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 83.51 81.86 81.46
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 48.97 36.82 36.86
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.10 12.61 12.42
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 5.52 3.95 3.87
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.59 1.44 1.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.72 2.14 2.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.08* 50.47 49.53

*เงินปันผลเสนอจ่าย: ในอัตราหุ้นละ 0.235 บาท หรือ 23.50 สตางค์ต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล: 30 เมษายน 2563

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120