โครงสร้างผู้ถือหุ้น | IFS Capital (Thailand)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 05/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
2,163
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
26.81

หมายเหตุ: ปรับปรุง ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด


ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/03/2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,250
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.89
ลำดับที่ ชื่อ/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 180,810,000 36.64
2. IFS Capital Limited 180,075,000 36.49
3. นายอภิชัย เอกมั่น 12,000,000 2.43
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 5,334,900 1.08
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,098,480 0.83
6. นายทัศนัย หอสิมะสถาพร 4,000,000 0.81
7. นายปิ่น ดิษยบุตร 3,925,000 0.80
8. นายสมพงษ์ ศรีศุภเดชะ 3,700,000 0.75
9. บริษัท สต๊อคเวลล์(ไทยแลนด์) จำกัด 3,400,000 0.69
10. นายโรจน์ทวี ศิริจันทร์ 3,005,300 0.61