โครงสร้างผู้ถือหุ้น | IFS Capital (Thailand)

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/03/2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,016
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.89

หมายเหตุ: ปรับปรุง ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
2,652
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
26.81
ลำดับที่ ชื่อ/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 180,810,000 36.64
2. IFS Capital Limited 180,075,000 36.49
3. นายอภิชัย เอกมั่น 12,000,000 2.43
4. นายทัศนัย หอสิมะสถาพร 5,500,000 1.11
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 5,334,900 1.08
6. นายสมพงษ์ ศรีศุภเดชะ 3,700,000 0.75
7. บริษัท สต๊อคเวลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3,580,100 0.73
8. นายยศ จริยวราพงศ์ 2,795,467 0.57
9. บริษัท สยามทรัคเซอร์วิส จำกัด 2,700,000 0.55
10. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 2,700,000 0.55