โครงสร้างผู้ถือหุ้น | IFS Capital (Thailand)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/06/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
2,811
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
26.81

หมายเหตุ: ปรับปรุง ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด


ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/03/2564 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,523
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.87
ลำดับที่ ชื่อ/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 180,810,000 36.64
2. IFS Capital Limited 180,075,000 36.49
3. นาย อภิชัย เอกมั่น 12,000,000 2.43
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 8,000,000 1.62
5. นาย ทัศนัย หอสิมะสถาพร 6,332,000 1.28
6. น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ 3,400,000 0.69
7. บริษัท สต๊อคเวลล์(ไทยแลนด์) จำกัด 3,280,000 0.66
8. นาย สมพงษ์ ศรีศุภเดชะ 3,100,000 0.63
9. นาย มาวีร์ สิมะโรจน์ 3,000,000 0.61
10. บริษัท สยามทรัคเซอร์วิส จำกัด 2,700,000 0.55
11. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 2,700,000 0.55