ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
26 มี.ค. 2563

มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

18 มี.ค. 2563

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

18 มี.ค. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

19 ก.พ. 2563

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

18 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

18 ก.พ. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

18 ก.พ. 2563

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 และการจ่ายเงินปันผล

06 พ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)

05 พ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

20 ก.ย. 2562

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

05 ส.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

05 ส.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)