ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
15 ส.ค. 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

11 ส.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พ.ค. 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

11 พ.ค. 2565

แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11 พ.ค. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

11 พ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

29 เม.ย. 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

21 เม.ย. 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Template)

20 เม.ย. 2565

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

18 มี.ค. 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท

18 มี.ค. 2565

การเผยแพร่แบบ One Report 56-1 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

22 ก.พ. 2565

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 และการจ่ายเงินปันผล