ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
03 ส.ค. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

04 พ.ค. 2559

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มันาคม 2559

04 พ.ค. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

22 เม.ย. 2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

11 มี.ค. 2559

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท

17 ก.พ. 2559

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2559 และการพิจารณาเงินปันผล

16 ก.พ. 2559

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2559 และการพิจารณาเงินปันผล

16 ก.พ. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

03 พ.ย. 2558

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

02 พ.ย. 2558

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

02 พ.ย. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

12 ต.ค. 2558

แจ้งการลาออกของกรรมการ