ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
06 พ.ค. 2558

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มันาคม 2558

06 พ.ค. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

27 เม.ย. 2558

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

21 เม.ย. 2558

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

20 มี.ค. 2558

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท

17 ก.พ. 2558

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2558 และการพิจารณาเงินปันผล

17 ก.พ. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

16 ก.พ. 2558

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

16 ก.พ. 2558

แจ้งการลาออกกรรมการ

16 ก.พ. 2558

ชื้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

16 ก.พ. 2558

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2558 และการพิจารณาเงินปันผล

16 ก.พ. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)