ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
27 ก.ย. 2560

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

03 ส.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

22 พ.ค. 2560

หุ้นเพิ่มทุนของ IFS เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

18 พ.ค. 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

04 พ.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

20 เม.ย. 2560

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

19 เม.ย. 2560

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

16 มี.ค. 2560

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

16 มี.ค. 2560

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

16 ก.พ. 2560

รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

16 ก.พ. 2560

แจ้งมติคณะกรรมการ (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 การจ่ายปันผล และการเพิ่มทุนจดทะเบียน)

16 ก.พ. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)