ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
05 ส.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

08 พ.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

07 พ.ค. 2562

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

07 พ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

03 พ.ค. 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

22 เม.ย. 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

15 มี.ค. 2562

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

08 มี.ค. 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

18 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)

18 ก.พ. 2562

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 และการจ่ายเงินผล

18 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

08 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)