ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
29 เม.ย. 2564

แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

29 เม.ย. 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

21 เม.ย. 2564

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

20 เม.ย. 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18 มี.ค. 2564

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

18 มี.ค. 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท

19 ก.พ. 2564

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

18 ก.พ. 2564

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 และการจ่ายเงินปันผล

18 ก.พ. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

18 ก.พ. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

05 พ.ย. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

05 พ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)