ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
23 เม.ย. 2561

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

18 เม.ย. 2561

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13 มี.ค. 2561

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

21 ก.พ. 2561

แจ้งมติคณะกรรมการ (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผล)

21 ก.พ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

07 พ.ย. 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

07 พ.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

27 ก.ย. 2560

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

03 ส.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

22 พ.ค. 2560

หุ้นเพิ่มทุนของ IFS เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

18 พ.ค. 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

04 พ.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)