ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
20 เม.ย. 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18 มี.ค. 2564

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

18 มี.ค. 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท

19 ก.พ. 2564

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

18 ก.พ. 2564

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 และการจ่ายเงินปันผล

18 ก.พ. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

18 ก.พ. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

05 พ.ย. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

05 พ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

22 ก.ย. 2563

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

21 ก.ย. 2563

แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

06 ส.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563