ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
20 เม.ย. 2565

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

18 มี.ค. 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท

18 มี.ค. 2565

การเผยแพร่แบบ One Report 56-1 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

22 ก.พ. 2565

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 และการจ่ายเงินปันผล

22 ก.พ. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

22 ก.พ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

10 พ.ย. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

10 พ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

21 ก.ย. 2564

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

05 ส.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

06 พ.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

06 พ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)