ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
06 ส.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

29 มิ.ย. 2563

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

29 มิ.ย. 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

01 มิ.ย. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท (ใหม่)

21 พ.ค. 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท - กำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข Template)

21 พ.ค. 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท - กำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

05 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

05 พ.ค. 2563

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

01 เม.ย. 2563

การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

01 เม.ย. 2563

แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

26 มี.ค. 2563

มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

18 มี.ค. 2563

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท