การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 | IFS Capital (Thailand)