การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 | IFS Capital (Thailand)