การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | IFS Capital (Thailand)