นายทวีศักดิ์ แสงทอง | IFS Capital (Thailand)

นายทวีศักดิ์ แสงทอง

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

  • ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)
  • ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 325/2022
นายทวีศักดิ์  แสงทอง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
18 เม.ย. 2023 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - 2561 กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย บริษัท ฟิเดลิตี้ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2552 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2547 - 2552 ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์
2546 - 2547 กรรมการ : Enterprise and Partner Group บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด