นายตัน เล เยน | IFS Capital (Thailand)

นายตัน เล เยน

  • กรรมการ
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Royal Holloway College, University of London (UK)
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาการจัดการ University of Manchester Institute of Science and Technology (UK)

การอบรม

  • Director Accreditation Program รุ่นที่ 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายตัน เล เยน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - 2562 กรรมการ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด