นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล | IFS Capital (Thailand)

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

 • กรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม

 • หลักสูตร Market Risk for Treasury Products, New York Institute of Finance (Financial Times)
 • หลักสูตร Asset and Liability Management, Chase Manhattan Bank, Singapore
 • หลักสูตร Treasury Training Scheme, The Institute of Banking and Finance (IBF), Singapore
  • Offshore Deposit Market
  • Foreign Exchange Arithmetic
  • Financial Future
  • Options
  • Citibank Bourse Game
นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ก.ย. 2563 - ม.ค. 2564 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ และรักษาการผู้บริหารสูงสุด พาณิชย์ธนกิจ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เม.ย. 2556 - ต.ค. 2562 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
มี.ค. 2554 - ส.ค. 2563 กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)