นางสาว ฉวน หยี่ เฉียน | IFS Capital (Thailand)

นางสาว ฉวน หยี่ เฉียน

  • กรรมการ

การศึกษา

  • ปริญญาโทด้านกฎหมาย National University of Singapore, Singapore

การอบรม

  • CFA Charterholder
  • Graduate Diploma in Compliance, International Compliance Association
นางสาว ฉวน หยี่ เฉียน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลุ่ม บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (สิงคโปร์)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Capital (Malaysia) Sdn. Bhd.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ PT. IFS Capital Indonesia
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Factors (Malaysia) Sdn. Bhd.
2552 - 2559 กรรมการ ECICS Limited