นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน | IFS Capital (Thailand)

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาผู้นำสังคมธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและ การธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (41/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (Tepcot)
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านธุรกิจและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Forensic Accounting สภาวิชาชีพบัญชี
นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
2557 - 2558 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2556 - 2559 กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี