นายแรนดี้ ซิม เชง เหลียง | IFS Capital (Thailand)

นายแรนดี้ ซิม เชง เหลียง

  • ประธานกรรมการ
  • กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Nanyang Technological University, Singapore
นายแรนดี้ ซิม เชง เหลียง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน President Commissioner PT IFS Capital Indonesia
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Capital (Malaysia) Sdn. Bhd.
ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Factors (Malaysia) Sdn.Bhd.
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการบริหาร บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (สิงคโปร์)
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Asset Management Private Limited
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Consumer Service Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Capital Assets Private Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Lendingpot Private Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Ventures Private Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Multiply Capital Limited
2559 - ต.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Country Head IFS Capital Limited, Singapore
2557 - 2559 ผู้อำนวยการ Citibank N.A., Singapore Branch