นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล | IFS Capital (Thailand)

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม

 • หลักสูตร Market Risk for Treasury Products, New York Institute of Finance (Financial Times)
 • หลักสูตร Asset and Liability Management, Chase Manhattan Bank, Singapore
 • หลักสูตร Treasury Training Scheme, The Institute of Banking and Finance (IBF), Singapore
  • Offshore Deposit Market
  • Foreign Exchange Arithmetic
  • Financial Future
  • Options
  • Citibank Bourse Game
นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ และรักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2556 - 2562 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2554 - 2563 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด