นายชยุตม์ วิชชุประภา | IFS Capital (Thailand)

นายชยุตม์ วิชชุประภา

  • กรรมการ
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโทนิติศาสตร์ (สาขากฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ
  • หลักสูตรกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความ
  • หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ
นายชยุตม์ วิชชุประภา

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชันแนล ลอว์ แชมเบอร์ส จำกัด
2552 - ปัจจุบัน ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร วิชาชีพอิสระ
2550 - 2563 กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
2538 - ปัจจุบัน ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย วิชาชีพอิสระ