บริการรับซื้อลูกหนี้การค้า

แฟคเตอริ่ง

แฟคเตอริ่งคือบริการด้านสินเชื่อระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสำหรับ ผู้ประกอบการ ในรูปแบบของการรับซื้อลูกหนี้การค้า โดยผู้ประกอบการนั้นจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและ เอกสารทางการค้าที่ใช้ในการทำธุรกรรมได้แก่ ใบสั่งซื้อ / ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลโดยเมื่อท่านนำเอกสารทางการค้าดังกล่าวส่งมอบให้กับ IFS แล้ว ท่านจะได้รับเงินรับชำระล่วงหน้าก่อนสูงสุดถึง 90% ของมูลค่ารวมที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว ภายใน 1 วันทำการ โดยที่ท่านไม่ต้องรอให้บิลนั้นครบกำหนดตามเครดิตเทอมที่ให้กับลูกหนี้การค้า

บริการซื้อลูกหนี้การค้านี้ สำหรับทั้งการค้าภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ยังสามารถใช้ได้กับธูรกิจทุกประเภทที่มีการขายเชื่อให้กับลูกค้า อาทิเช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมด้านการบริการ เช่น บริการจัดหาแรงงาน, งานด้านการโฆษณา ฯลฯ

ประโยชน์

 1. เงินสดล่วงหน้าที่ได้รับสามารถนำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อเพิ่มการผลิตและเพิ่มยอดขายได้ต่อไป
 2. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ในการขอวงเงิน
 3. อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับธนาคาร
 4. สะดวก รวดเร็ว ได้รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันทำการ (หลังจากส่งเอกสารขาย)
 5. ดอกเบี้ยสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เต็มจำนวน
 6. ตัดปัญหาการรอเก็บเงินตามเครดิตเทอมที่ให้กับลูกหนี้การค้า
 7. ช่วยจัดการเรื่องการรับชำระหนี้ตามใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้จากลูกหนี้การค้า
 8. สามารถให้ IFS ตรวจสอบเครดิตของลูกหนี้การค้ารายใหม่ก่อนทำการซื้อขายได้

สินเชื่อแฟคเตอริ่งเพื่อการค้าภายในประเทศ

 1. ผู้ขายทำการส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้ซื้อตามที่ตกลงกันไว้
 2. ผู้ขายนำเอกสารทางการค้า ได้แก่ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล / ส่งมอบให้ IFS
 3. หลังจากนำเอกสารส่งมอบ 1 วันทำการ IFS จะทำการโอนเงินรับชำระล่วงหน้าให้ก่อนสูงสุดไม่เกิน 90 % ของยอดเงินรวมที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือใบวางบิล
 4. เมื่อ IFS ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อตามยอดที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล ก็จะนำไปหักยอดเงินรับชำระล่วงหน้าที่ให้ท่านไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งหักดอกเบี้ยและค่าดำเนินการอื่นๆ ก่อนจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่านต่อไป

แฟคเตอริ่งสำหรับการส่งออก

 1. ตั๋วส่งออกที่ใช้บริการได้ คือตั๋ว L/C, D/P, D/A ที่มีเครดิตเทอม หรือเป็นการขายเชื่อที่ให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้าในต่างประเทศ
 2. ผู้ขายทำการส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศตามที่ตกลงกันไว้
 3. ผู้ขายนำเอกสารทางการค้าเพื่อการส่งออก ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ / เอกสารการขนสินค้าทั้งหลาย ส่งมอบให้ IFS
 4. IFS จะทำการโอนเงินรับชำระล่วงหน้าให้ก่อนสูงสุดไม่เกิน 90 % ของยอดเงินรวมที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ โดยไม่ต้องรอให้สินค้าถึงที่หมายปลายทางในต่างประเทศ
 5. หลังจาก IFS เรียกรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าในต่างประเทศได้ตามยอดในใบแจ้งหนี้แล้ว ก็จะนำไปหักยอดเงินรับชำระล่วงหน้าที่ให้ท่านไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งหักดอกเบี้ยและค่าดำเนินการอื่นๆ ก่อนจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่านต่อไป
 6. รับประกันหนี้ ที่เกิดจากความสามารถในชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า100%
 7. รับประกันการชำระหนี้ จากลูกหนี้การค้าในกรณีที่ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดชำระมากกว่า 120 วัน
 8. บริการจัดเก็บหนี้ในต่างประเทศ ตามที่ระบุไว้โดยบริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ
 9. เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ส่งออกไทยในการแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศอื่นในเอเซียโดยผู้ส่งออกสามารถให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้าได้เหมือนการค้าภายในประเทศ