การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 | IFS Capital (Thailand)