การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | IFS Capital (Thailand)