การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | IFS Capital (Thailand)